Adatvédelem

Adatvédelmi szabályzat

1. Az adatvédelem áttekintése

Általános információk

Az alábbi információk egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival,
amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely az Ön
személyes azonosítására alkalmas. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információkat a jelen
szöveg alatt található adatvédelmi nyilatkozatunkban talál.

Adatgyűjtés ezen a weboldalon
Ki a felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?
Az adatfeldolgozást ezen a weboldalon a weboldal üzemeltetője végzi. Az üzemeltető elérhetőségét az
adatvédelmi szabályzat "Az adatkezelőre vonatkozó információk" részében találja.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?
Egyrészt az Ön adatait akkor gyűjtjük, amikor Ön megadja azokat nekünk. Ezek lehetnek például olyan
adatok, amelyeket egy kapcsolatfelvételi űrlapon ad meg.
Egyéb adatokat automatikusan vagy az Ön hozzájárulásával gyűjtenek informatikai rendszereink, amikor
Ön meglátogatja a weboldalt. Ezek elsősorban technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer
vagy az oldal megtekintésének ideje). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint Ön belép erre a
weboldalra.

Mire használjuk az Ön adatait?
Az adatok egy részét azért gyűjtjük, hogy biztosítsuk a weboldal hibamentes működését. Más adatok a
felhasználói magatartás elemzésére használhatók.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?
Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor ingyenesen tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatainak
eredetéről, címzettjéről és céljáról. Jogában áll továbbá kérni ezen adatok helyesbítését vagy törlését. Ha
Ön hozzájárulását adta az adatfeldolgozáshoz, akkor ezt a hozzájárulását a jövőre nézve bármikor
visszavonhatja. Önnek joga van ahhoz is, hogy bizonyos körülmények között kérje személyes adatai
feldolgozásának korlátozását. Továbbá joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Bármikor kapcsolatba léphet velünk, ha további kérdései vannak az adatvédelemmel kapcsolatban.
Elemzőeszközök és harmadik féltől származó eszközök
Amikor meglátogatja ezt a weboldalt, a böngészési szokásai statisztikailag kiértékelhetők. Ez főként
úgynevezett elemző programokkal történik.
Az elemzési programokra vonatkozó részletes információk az alábbi adatvédelmi irányelvekben
találhatók.

2. Hosting

Weboldalunk tartalmát a következő szolgáltatónál helyezzük el:
All-Inkl
A szolgáltató az ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich, Inh. René Münnich, Hauptstraße 68,
02742 Friedersdorf (a továbbiakban: All-Inkl).

A részletek az All-Inkl adatvédelmi szabályzatában
találhatók: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.

Az All-Inkl használata a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. Jogos érdekünk
fűződik ahhoz, hogy weboldalunk a lehető legmegbízhatóbban jelenjen meg. Ha megfelelő hozzájárulást
kértek, a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése
alapján történik, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó
végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszköz-ujjlenyomat) vonatkozik. A
hozzájárulás bármikor visszavonható.

3. Általános megjegyzések és kötelező információk

Adatvédelem
Ezen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes
adatait bizalmasan, a törvényes adatvédelmi szabályoknak és a jelen adatvédelmi szabályzatnak
megfelelően kezeljük.
Amikor Ön ezt a weboldalt használja, különböző személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan
adatok, amelyek alapján Ön személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogy
milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk fel azokat. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból
történik mindez.
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az interneten keresztüli adatátvitel (pl. az e-mailes
kommunikáció során) biztonsági résekkel járhat. Az adatok teljes körű védelme harmadik személyek
hozzáférése ellen nem lehetséges.

A felelős szervre vonatkozó megjegyzés

A jelen weboldalon az adatkezelésért felelős személy:

Kovács Brigitta
2045 Törökbálint, Baross utca 48
Telefon: +36-20-456-9779
E-mail: [email protected]

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a
személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek stb.) feldolgozásának céljait és eszközeit.

A tárolás időtartama
Hacsak a jelen adatvédelmi szabályzatban nem határoztak meg egy különlegesebb tárolási időszakot, az
Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az adatkezelés célja meg nem szűnik. Ha Ön
indokolt törlési kérelmet nyújt be, vagy visszavonja az adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulását, az adatait
töröljük, kivéve, ha más, jogilag megengedett okunk van az Ön személyes adatainak tárolására (pl. adóvagy kereskedelmi jogszabályok szerinti megőrzési időszakok); ez utóbbi esetben a törlésre azután kerül
sor, hogy ezek az okok már nem állnak fenn.

Általános információk a weboldalon történő adatfeldolgozás jogalapjáról

Amennyiben Ön hozzájárult az adatkezeléshez, személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a)
pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja alapján kezeljük, amennyiben az adatok
különleges kategóriáit a GDPR 9. cikk (1) bekezdésének megfelelően kezeljük. A személyes adatok
harmadik országokba történő továbbításához való kifejezett hozzájárulás esetén az adatfeldolgozás a
GDPR 49. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján is történik. Ha Ön hozzájárult a cookie-k tárolásához
vagy a végberendezésében lévő információkhoz való hozzáféréshez (pl. az eszköz ujjlenyomatának
rögzítésével), az adatfeldolgozás szintén a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik. A hozzájárulás
bármikor visszavonható. Ha az Ön adataira szerződés teljesítéséhez vagy szerződéskötést megelőző
intézkedések elvégzéséhez van szükség, akkor az Ön adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja
alapján kezeljük. Továbbá, az Ön adatait feldolgozzuk, ha ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja
alapján jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az adatfeldolgozásra a GDPR 6. cikk (1)
bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján is sor kerülhet. A vonatkozó jogalapokra
vonatkozó információkat minden egyes esetben a jelen adatvédelmi szabályzat következő bekezdései
tartalmazzák.

A személyes adatok címzettjei
Üzleti tevékenységünk részeként különböző külső szervezetekkel dolgozunk együtt. Bizonyos esetekben
személyes adatok továbbítására is szükség van ezen külső szervezetek felé. Személyes adatokat csak
akkor adunk át külső szervezeteknek, ha ez szükséges egy szerződés teljesítéséhez, ha erre törvényi
kötelezettségünk van (pl. adatok továbbítása az adóhatóságoknak), ha a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének
f) pontja szerinti jogos érdekünk fűződik az adattovábbításhoz, vagy ha más jogalap lehetővé teszi az
adattovábbítást. Adatfeldolgozók igénybevétele esetén kizárólag érvényes szerződés alapján adjuk át
ügyfeleink személyes adatait a megrendelés feldolgozására. Közös feldolgozás esetén közös feldolgozási
szerződést kötünk.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása
Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Ön bármikor
visszavonhatja hozzájárulását. A visszavonásig végzett adatfeldolgozás jogszerűségét a visszavonás
nem érinti.

Az adatgyűjtés elleni tiltakozás joga különleges esetekben és a direkt marketinggel szemben
(GDPR 21. cikk).

HA AZ ADATFELDOLGOZÁS AZ ART. 6 ABS. 1 LIT. E VAGY F GDPR ALAPJÁN, ÖN JOGOSULT ARRA,
HOGY AZ ÖN KÜLÖNLEGES HELYZETÉVEL KAPCSOLATOS OKOKBÓL BÁRMIKOR TILTAKOZZON
SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA ELLEN:
EZ VONATKOZIK AZ E RENDELKEZÉSEKEN ALAPULÓ PROFILALKOTÁSRA IS. AZ
ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ MEGFELELŐ JOGALAP MEGTALÁLHATÓ EBBEN AZ
ADATVÉDELMI SZABÁLYZATBAN. HA ÖN TILTAKOZIK, A TOVÁBBIAKBAN NEM KEZELJÜK AZ
ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATAIT, KIVÉVE, HA BIZONYÍTANI TUDJUK, HOGY AZ ADATKEZELÉSRE
OLYAN KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ JOGOS OKOK ÁLLNAK FENN, AMELYEK ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK
AZ ÖN ÉRDEKEIVEL, JOGAIVAL ÉS SZABADSÁGAIVAL SZEMBEN, VAGY HA AZ ADATKEZELÉS JOGI
IGÉNYEK ELŐTERJESZTÉSÉT, ÉRVÉNYESÍTÉSÉT VAGY VÉDELMÉT SZOLGÁLJA (A GDPR 21.
CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).
HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁBÓL KEZELIK, ÖN JOGOSULT
ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON AZ ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOK ILYEN CÉLÚ
KEZELÉSE ELLEN; EZ VONATKOZIK A PROFILALKOTÁSRA IS, AMENNYIBEN AZ ILYEN KÖZVETLEN
ÜZLETSZERZÉSHEZ KAPCSOLÓDIK. HA ÖN TILTAKOZIK, SZEMÉLYES ADATAIT A TOVÁBBIAKBAN NEM
HASZNÁLJÁK FEL KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁRA (A GDPR 21. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE
SZERINTI TILTAKOZÁS).

Az illetékes felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

A GDPR megsértése esetén az érintettek jogosultak panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, különösen a
szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban. A
panasz benyújtásának joga nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségeket.
Az adathordozhatósághoz való jog
Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során automatikusan
feldolgozott adatait általánosan használt, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy harmadik félnek.
Ha Ön kéri az adatok közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőnek, erre csak akkor kerül sor, ha ez
technikailag megvalósítható.

Tájékoztatás, helyesbítés és törlés
Az alkalmazandó jogi rendelkezések keretein belül Ön bármikor jogosult arra, hogy ingyenes tájékoztatást
kapjon a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatkezelés céljáról, és
szükség esetén jogosult ezen adatok helyesbítésére vagy törlésére. Bármikor kapcsolatba léphet velünk, ha
további kérdései vannak a személyes adatokkal kapcsolatban.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Ennek érdekében bármikor kapcsolatba
léphet velünk. A feldolgozás korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:
Ha vitatja az általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ahhoz,
hogy ezt ellenőrizzük. A felülvizsgálat idejére joga van kérni, hogy személyes adatai feldolgozását
korlátozzuk.
Ha személyes adatainak feldolgozása jogellenes volt/van, törlés helyett kérheti az adatfeldolgozás
korlátozását.
Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Önnek szüksége van azokra jogi igények
érvényesítéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez, joga van kérni személyes adatai
feldolgozásának korlátozását a törlés helyett.
Ha Ön a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozik, egyensúlyt kell teremteni az Ön és a mi
érdekeink között. Amíg nem egyértelmű, hogy kinek az érdeke, joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
Ha Ön korlátozta személyes adatainak feldolgozását, akkor ezeket az adatokat - a tároláson kívül - csak az
Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió vagy valamely
tagállam fontos közérdekéből lehet feldolgozni.

SSL vagy TLS titkosítás
Ez a webhely biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által nekünk, mint a webhely
üzemeltetőjének küldött megrendelések vagy megkeresések továbbításának védelme érdekében SSL- vagy
TLS-titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot onnan ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a következők
szerepelnek
A "http://" átváltozik "https://"-re, és a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumra.
Ha az SSL- vagy TLS-titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik fél nem
tudja elolvasni.

Tiltakozás a reklám e-mailek ellen
Ezúton tiltakozunk a törvényes tájékoztatási kötelezettségünk keretében közzétett elérhetőségi adatok
kéretlen reklám- és tájékoztató anyagok küldése céljából történő felhasználása ellen. A weboldal
üzemeltetői kifejezetten fenntartják a jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek a kéretlen rekláminformációk,
például spam e-mailek küldése esetén.

4. Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Sütik
Internetes oldalaink úgynevezett "sütiket" használnak. A sütik kis adatcsomagok, és nem okoznak kárt
az Ön végberendezésében. Ezeket a cookie-kat az Ön eszközén tárolják, vagy ideiglenesen, a
munkamenet időtartamára (munkamenet cookie-k), vagy véglegesen (állandó cookie-k). A munkamenet
sütik a látogatás végén automatikusan törlődnek. Az állandó sütik mindaddig az Ön végberendezésén
maradnak, amíg Ön maga nem törli őket, vagy amíg a webböngésző automatikusan nem törli őket.
A sütik származhatnak tőlünk (első féltől származó sütik) vagy harmadik fél vállalatoktól (úgynevezett
harmadik féltől származó sütik). A harmadik féltől származó sütik lehetővé teszik harmadik fél vállalatok
bizonyos szolgáltatásainak integrálását a weboldalakon (pl. a fizetési szolgáltatások feldolgozásához
szükséges sütik).
A sütiknek különböző funkciói vannak. Számos cookie technikailag szükséges, mivel bizonyos funkciók a
weboldalon nem működnének nélkülük (pl. a kosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más sütik a
felhasználói viselkedés elemzésére vagy reklámcélokra használhatók.
Az elektronikus kommunikációs folyamat végrehajtásához, bizonyos, Ön által kért funkciók biztosításához
(pl. a kosár funkcióhoz) vagy a weboldal optimalizálásához (pl. a webes látogatottság mérésére szolgáló
cookie-k) szükséges cookie-kat (szükséges cookie-k) a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján
tároljuk, kivéve, ha más jogalapot jelölünk meg. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a
szükséges cookie-k tárolásához, hogy szolgáltatásait technikailag hibamentesen és optimalizáltan
nyújthassa. Ha a cookie-k és hasonló felismerési technológiák tárolásához hozzájárulást kértek, az
adatkezelés kizárólag e hozzájárulás alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont és TTDSG 25. § (1)
bekezdés); a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztassák a sütik beállításáról, és csak egyedi esetekben
engedélyezze a sütiket, kizárhatja a sütik elfogadását bizonyos esetekben vagy általában, és aktiválhatja a
sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A sütik kikapcsolása esetén a weboldal működése
korlátozott lehet.
A weboldalon használt cookie-kat és szolgáltatásokat az adatvédelmi irányelvekben találja.

Szerver naplófájlok
Az oldalak szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt és tárol az úgynevezett szervernaplófájlokban,
amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek a következők
A böngésző típusa és verziója A
használt operációs rendszer
Referrer URL címe
A hozzáférő számítógép hosztneve A
szerver lekérdezésének időpontja
IP-cím
Ezeket az adatokat nem egyesítik más adatforrásokkal.
Ezen adatok gyűjtése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal
üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a weboldal technikailag hibamentes megjelenítéséhez és
optimalizálásához - a szervernaplófájlokat ebből a célból kell rögzíteni.

Kapcsolatfelvételi űrlap
Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küld nekünk megkeresést, a megkeresési űrlapon megadott
adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségi adatokat is, a megkeresés feldolgozása céljából és a
további kérdések esetén tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.
Ezen adatok feldolgozására a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján kerül sor, amennyiben az
Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések
végrehajtásához szükséges. Minden más esetben a feldolgozás a hozzánk intézett megkeresések
hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) vagy az Ön
hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapul, ha ezt kérték; a hozzájárulás bármikor
visszavonható.
A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatait mindaddig megőrizzük, amíg Ön nem kéri azok törlését,
nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy amíg a tárolás célja nem szűnik meg (pl. a
kérésének teljesítése után). A kötelező törvényi rendelkezések - különösen a megőrzési időszakok - nem
érintik.

Érdeklődés e-mailben, telefonon vagy chat-en keresztül
Ha e-mailben, telefonon vagy chat-en keresztül lép velünk kapcsolatba, az Ön megkeresését, beleértve az összes
személyes adatot (név, megkeresés), tároljuk és feldolgozzuk az Ön kérésének feldolgozása céljából.
Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.
Ezen adatok feldolgozására a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján kerül sor, amennyiben az
Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések
végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés jogos érdekünkön alapul.

a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) vagy az Ön
hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), ha ezt kérte; a hozzájárulás bármikor visszavonható.
A kapcsolattartási kéréseken keresztül elküldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri
azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy az adattárolás célja már nem áll
fenn (pl. a kérésének feldolgozása után). A kötelező törvényi rendelkezések - különösen a törvényes
megőrzési időszakok - nem maradnak érintve.

5. Elemzési eszközök és reklám

Matomo
Ez a weboldal a Matomo nyílt forráskódú webelemző szolgáltatást használja.
A Matomo segítségével képesek vagyunk adatokat gyűjteni és elemezni a weboldalunk látogatói általi
használatáról. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy megtudjuk többek között, hogy mikor, mely oldalakat és
melyik régióból látogatták meg. Különböző naplófájlokat is rögzítünk (pl. IP-cím, hivatkozó, használt
böngésző és operációs rendszer), és mérni tudjuk, hogy a weboldalunk látogatói végrehajtanak-e bizonyos
műveleteket (pl. kattintások, vásárlások stb.).
Ezt az elemző eszközt a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja alapján használjuk. A weboldal
üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói magatartás elemzéséhez, hogy optimalizálni tudja
mind a weboldalát, mind a reklámjait. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a
GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik,
amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó
végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszköz-ujjlenyomat) vonatkozik. A
hozzájárulás bármikor visszavonható.

Hosting
A Matomo-t a következő harmadik fél szolgáltatónál hosztoljuk:
ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich
Tulajdonos: René Münnich
Hauptstraße 68 | D-02742 Friedersdorf

6. Hírlevél

Hírlevelek küldése a meglévő ügyfeleknek

Ha Ön árut vagy szolgáltatást rendel tőlünk, és megadja az e-mail címét, akkor ezt az e-mail címet
később hírlevelek küldésére használhatjuk, feltéve, hogy erről előzetesen tájékoztatjuk Önt. Ebben az esetben a
hírlevélben kizárólag a saját hasonló termékeinkre vagy szolgáltatásainkra vonatkozó közvetlen reklámot
küldünk. A hírlevél küldését bármikor lemondhatja. Erre a célra minden hírlevélben található egy
megfelelő link.
Ebben az esetben a hírlevél küldésének jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja,
összefüggésben az UWG 7. cikkének (3) bekezdésével.
Miután leiratkozott a hírlevél-elosztó listáról, e-mail címét egy feketelistán tárolhatjuk, hogy a jövőben ne
küldhessünk Önnek leveleket. A feketelista adatait csak erre a célra használjuk fel, és nem egyesítjük
más adatokkal. Ez egyrészt az Ön érdekét, másrészt a mi érdekünket szolgálja, hogy a hírlevelek
küldésekor megfeleljen a törvényi előírásoknak (jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja
értelmében). A feketelistán való tárolás idöben nem korlátozott.

Ön tiltakozhat a tárolás ellen, ha az Ön érdekei felülmúlják jogos
érdekeinket.

7. Pluginok és eszközök

Google betűtípusok

Ez az oldal a Google által biztosított úgynevezett Google betűtípusokat használja a betűtípusok
szabványosított megjelenítéséhez. Amikor Ön belép egy oldalra, a böngészője betölti a szükséges
betűtípusokat a böngésző gyorsítótárába, hogy a szövegek és betűtípusok megfelelően jelenjenek meg.
Ehhez az Ön által használt böngészőnek kapcsolódnia kell a Google szervereihez. Ez tájékoztatja a
Google-t arról, hogy az Ön IP-címén keresztül látogatták meg ezt a weboldalt. A Google betűtípusok
használata a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontján alapul. A weboldal üzemeltetőjének jogos
érdeke fűződik ahhoz, hogy a weboldalon a betűtípusok egységes megjelenítésben jelenjenek meg. Ha
megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a
TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k
tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszközujjlenyomat) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.
Ha az Ön böngészője nem támogatja a Google Fonts-ot, a számítógép egy szabványos betűtípust fog
használni.
A Google betűtípusokkal kapcsolatos további információk a
https://developers.google.com/fonts/faq oldalon és a Google adatvédelmi nyilatkozatában
találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=de.
A vállalat az "EU-USA adatvédelmi keretrendszer" (DPF) szerint tanúsított. A DPF az Európai Unió és
az USA közötti megállapodás, amelynek célja, hogy az USA-ban történő adatfeldolgozás során
biztosítsa az európai adatvédelmi előírásoknak való megfelelést. Minden, a DPF keretében tanúsított
vállalat vállalja, hogy megfelel ezeknek az adatvédelmi előírásoknak. Erről további információ a
szolgáltatótól az alábbi linken szerezhető be:
h t t p s : / / w w w . d a t a p r i v a c y f r a m e w o r k . g o v / s / p a r t i c i p a n t - s e a r c h / p a r t i c i p a n t -
detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

(Forrás: https://www.e-recht24.de)

4

kiadó lakás áll rendelkezésre

20

vendég aludhat nálunk kényelmesen

15

országból fogadtunk látogatókat

300+

vendég szállt meg nálunk

Javaslatait és visszajelzéseit elöre is megköszönjük.

Viber-Bild_2022-04-16_11-40-03-130
Kovács Brigitta és Zoltán

Lakástulajdonosok

hu_HUMagyar